PRIVACY STATEMENT (AVG)

Praktijk Begic, gevestigd te Rijswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56728816, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Begic met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Begic persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) Patiënten;

 2. Bezoekers aan de praktijk van Praktijk Begic;

 3. Bezoekers van https://www.psychotherapie-begic.nl/;

 4. Deelnemers aan bijeenkomsten (bijvoorbeeld intervisie) van Praktijk Begic;

 5. Sollicitanten;

 6. Supervisanten

 7. Opleidelingen (leertherapie)

 8. Alle overige personen die met Praktijk Begic contact opnemen of van wie Praktijk Begic persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Begic verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Begic zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; via Google Analytics.

 4. Middels videopnames gedurende een behandelsessie, leertherapie of supervisie worden gemaakt ter behoeve van behandeling, leertherapie of supervisie. De opnames worden 1 maand bewaard en daarna gewist.

 5. Via Embloom worden verzameld (vragenlijsten door Praktijk Begic verstuurd ten behoeve van de behandeling)

 6. Via Embloom worden verzameld (E-Health modules)

 7. Op Medicore worden verwerkt (Electronisch Patienten Dossier systeem)

 1. Doeleinden verwerking

Praktijk Begic verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een psychologische en psychotherapeutische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. Het uitvoeren van een leertherapie contract en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 4. Het uitvoeren van een supervisie contract en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 5. Het verbeteren van de praktijkwebsite https://www.psychotherapie-begic.nl;

 6. Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 7. Het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 1. Rechtsgrond

Praktijk Begic verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een psychologische en psychotherapeutische behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 1. Verwerkers

Praktijk Begic kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Begic persoonsgegevens verwerken. Praktijk Begic sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Begic deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Begic deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.  

 1. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Begic geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Begic ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Praktijk Begic bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Begic hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)Administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 3. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 4. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

 5. Bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 1. Wijzigingen privacy statement

Praktijk Begic kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Praktijk Begic gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Begic te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Begic door een e-mailbericht te sturen naar contact@psychotherapie-begic.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Begic persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Begic door een e-mailbericht te sturen naar contact@psychotherapie-begic.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).